Privātuma politika

Lietotāju datu drošība

SIA Rehavita garantē visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

SIA Rehavita nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina rehavita.eu  interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

Iegādājoties rehavita.eu piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj  SIA Rehavita reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, saistību izpildei;

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Pieprasījumu sūtot: info@rehavita.eu

Reģistrējoties vietnē rehavita.eu, Pircējs sniedz šādu informāciju:
     Vārds, Uzvārds; elektroniskā pasta adrese; Kkontakttālruņa numurs; preces piegādes adrese; juridisko personu rekvizīti;
Pārdevējs izmanto Pircēja informāciju ar nolūku:
    Pircēja reģistrācijai vietnē; savstarpējo saistību izpildei attiecībā pret Pircēju; vietnes novērtēšanai un darba analīzei; Pircēja informēšanai par jaunumiem vai akcijām.
Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Pircējam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Pircējs nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt attiecīgu paziņojumu ar elektronisko pastu pēc adreses: info@rehavita.eu

Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.
Pārdevējs apņemas neizpaust no Pircēja saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Pircēju nodošana trešajām personām, (piemēram preču piegādes dienestiem), kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Pircēja pieņemto saistību izpildei.
Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes rehavita.eu apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.
Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja vietnē rehavita.eu publiskajā formā sniegto informāciju.

Sīkdatnes (cookies)

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Ja vēlaties dzēst sīkdatnes no sava datora, sekojiet instrukcijām, kas atbilst Jūsu izmantotajai interneta pārlūkprogrammai. Dzēšot pārlūka vēsturi un sīkdatnes (cookies), iespējamas grūtības iekļūt dažādu vietņu kontos, izmantot personalizētus piedāvājumus un veikt līdzīgas darbības.


Citi noteikumi
Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju nosaka Latvijas Republikas likumdošana.
Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai e-pastā sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.